Recenzja wydawnicza

Prof. dr hab. Ewa Syrek
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Recenzja pracy ks. Grzegorza Poloka pt. “Rozwinąć skrzydła młodym, którzy nie poznali radości dzieciństwa…”

Współczesnemu człowiekowi, tak bardzo uwikłanemu w trudności egzystencjalne dnia codziennego brakuje często czasu na refleksję nad sobą i własnym życiem. Wielu współczesnych ludzi, a zwłaszcza młodych, poszukuje swojej tożsamości, swojego miejsca w społeczeństwie i sensu życia. Szczególnie trudno jest tym młodym ludziom których doświadczenia z dzieciństwa, wyniesione z domu rodzinnego nie dają wiary w siebie, nie są budujące, radosne i szczęśliwe. W/w praca ks. G. Poloka wychodzi naprzeciw społecznym potrzebom pomocy i wsparcia ludziom dorosłym wychowanym w rodzinie dysfunkcyjnej a szczególnie w rodzinach z problemem alkoholowym –to niezwykle cenna ze społecznego i pedagogicznego punktu widzenia inicjatywa. Praca, jak sygnalizuje Autor, powstała w wyniku doświadczeń zebranych w środowisku akademickim Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

W oparciu o literaturę przedmiotu Autor analizuje kwestie związane z dysfunkcjonalnością rodzin skupiając się na konsekwencjach/problemach funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików (DDA) – rozdz. I, II, III i IV recenzowanej pracy. Wyjątkowe potraktowanie tego problemu przez Autora polega na przytaczaniu wypowiedzi studentów dotyczących przeżywania różnych traumatycznych sytuacji rodzinnych w dzieciństwie, towarzyszących temu emocji i sposobów myślenia a także dzielenie się swoimi problemami i trudnościami w życiu dorosłym, a co szczególnie ważne, uświadamianiem sobie ich źródeł. Dzięki temu potencjalny czytelnik może identyfikować swoje przeżycia z przeżyciami innych osób i zrozumieć, że nie jest sam. Taka sytuacja jest często inspiracją do poszukiwania pomocy, dzielenia się z innymi swoimi problemami i otwarciem na przyjmowanie pomocy i wsparcia co w konsekwencji sprzyja, tak potrzebnej, zmianie myślenia o sobie, budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, gotowości do bliskości z drugim człowiekiem. Rozdziały V, VI i VII mają wymiar religijny, związany z wiarą katolicką, ale w moim przekonaniu praca nie jest przeznaczona wyłącznie dla ludzi wierzących, zaproponowana bowiem, przemyślana, przez Autora konstrukcja pracy stwarza możliwość skorzystania z niej także przez osoby niewierzące i osoby innych wyznań, co w moim przekonaniu stanowi istotny walor recenzowanej pracy.

Rekomenduję pracę ks. Grzegorza Poloka do druku z pełnym przekonaniem o jej wyjątkowych walorach poznawczych i pomocowych dla ludzi “którzy nie poznali radości dzieciństwa..” z nadzieją, że spełni ona swoją rolę nie tylko w środowisku ludzi młodych i pozwoli wielu ludziom „rozwinąć skrzydła”.